ALGEMENE VOORWAARDEN CAR-MÉRE

 

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Car-Mére, hierna te noemen: “verkoper”, en een koper waarop verkoper deze voorwaarden van

toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper,

voor de uitvoering waarvan door verkoper derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van verkoper en

zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk

van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de koper zullen alsdan in overleg

treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen

overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke

bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze

algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest‟ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld

is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat

de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper in enigerlei mate het recht zou

verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te

verlangen.

 

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het

totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;

- de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van

inkoop aan de verkoper wordt verkocht;

- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van gebruikte auto’s dan wel van

onderdelen en toebehoren daarvoor;

- de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een gebruikte auto dan wel onderdelen en

toebehoren daarvoor verkoopt;

- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een gebruikte auto dan wel onderdelen en

toebehoren daarvoor koopt;

- meeneemprijs: vaste prijs zónder inspectie, professioneel reinigen, onderhoudsbeurt, apk of enige andere 

handeling betreffende de auto.

- de garantie:

a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en

toebehoren wordt verstrekt;

b. de garantie voor gebruikte auto dat door de verkoper kan worden verstrekt;

 

 

Artikel 3 De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -

indien een termijn voor aanvaarding is gesteld - van kracht gedurende de daarbij aangegeven

termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de

gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is

voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor

aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto

onverkocht is gebleven. Aanbieding kan gedaan worden onder meeneemprijs, vaak betreffende

een inruilauto. Aanbiedingen onder meeneemprijs vallen niet onder ons normaal geldende service beleid,

en betreffen auto's welke direct in doorverkoop gezet worden. 

 

Artikel 4 De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een

Schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken

van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter

niet nietig.

 

Artikel 5 De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

- de omschrijving van de auto, beide met het eventuele toebehoren;

- de prijs van de auto op het moment van verkoop;

- indien van toepassing de afleveringskosten van de auto;

- indien van toepassing de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;

- de wijze van betaling.

 

Artikel 6 Prijswijzigingen/stijging

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in

de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.

 

Artikel 7 Aanbetaling

1. Een aanbetaling zal niet worden terugbetaald indien de koper besluit niet tot koop over te gaan

tenzij dit onredelijk is en in strijd is met de wettelijke bepaling van art 236 en 237 BW 6.

2. Een aanbetaling door koper aan verkoper verplicht de koper om het volledige bedrag van het

aankoopbedrag te betalen omdat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen en door de

aanbetaling wordt bevestigd.

3. De verkoper is verplicht om de auto te reserveren, derhalve is de auto niet verkoopbaar voor

andere kopers.

 

Artikel 8 Het risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De

eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering

daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en

risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van

onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als

gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

 

 

Artikel 9 Stallingskosten

Indien de opdrachtgever binnen 1 maand na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de

auto niet heeft afgehaald, kan de verkoper een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke

daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

 

Artikel 10 Annulering

1. De koper heeft een onderzoek plicht en heeft niet de bevoegdheid de koopovereenkomst te

annuleren tenzij de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten.

2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de

verkoper is geleverd.

 

Artikel 11 Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren

1. Op gebruikte auto’s verleent de verkoper geen garantie, tenzij koper een garantie service wenst.

2. Garantie service is af te nemen in termijnen van  6, 12 of 24 maanden. Deze garantie zal verlopen

middels Autotrust. 

3. Wanneer koper garantie af wenst te nemen in kortere termijnen, te weten 1 en 3 maanden is dit

enkel mogelijk middels Huis Garantie. De Huis Garantie omvat garantie voor de besproken termijn

op de motor, transmissie en draaiende delen. Eventuele reparaties geschieden enkel middels een 

toegewezen garage te Almere.

3. De garantieonderdelen zijn afhankelijk van welke garantie service gekozen wordt. Leest u hiervoor

de uitgebreide uitleg en algemene voorwaarden, te vinden op Autotrust.nl. 

4. Ondertekend kopie van het garantiecontract, samen met de door Autotrust gestuurd garantie polis

van Autotrust geld als enig geldig garantiebewijs.

 

Artikel 12 De betaling

1. De schulden van de koper aan de verkoper zijn brengschulden. Betaling dient contant of per pin te

geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten Onder

contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de

verkoper aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.

2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper

gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen.

Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had

moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde

bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper uitstel van betaling is

verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper tot contante betaling komt te vervallen.

De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.

3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment

van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand. De koper is dan de

wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt

aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij aangetekende brief door de verkoper is aangemaand

om te betalen.

4. Indien de koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper

gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de

gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de

verkoper in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander

van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De

buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de

koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst verkoper geleverde blijft eigendom van verkoper

totdat de koper alle verplichtingen uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is

nagekomen.

2. Het door verkoper geleverde, dat in gevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet

worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd

om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te

bezwaren.

3. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de

eigendomsrechten van verkoper veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder

eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is

de koper verplicht om verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de

koper zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden

tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze

verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven.

Bij een eventuele uitkering van de verzekering is verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor

zoveel als nodig verbindt de koper zich er jegens verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking

te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de

koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan verkoper en door

verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van

verkoper zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in

deze bepaling is geregeld tenzij dit onredelijk is en in strijd is met de wettelijke bepaling van art

236 en 237 BW 6.

2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat verkoper is

uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien koper verkoper toestaat, of als koper verkoper verzoekt, voertuigen te verplaatsen dan zal

verkoper niet aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit het verplaatsen van de voertuigen

tenzij de verkoper hiervoor verzekerd is.

4. Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van

verkoper beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte

van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering

van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6. Onder schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de

omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze

voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper

aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan verkoper toegerekend

kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover

de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in

deze algemene voorwaarden.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade

te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 15 Overmacht

1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien hij

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en

noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn

rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien,

waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is

zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper of van derden

daaronder begrepen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de

omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat verkoper

zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade

aan de andere partij.

4. Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

overeenkomst.

 

Artikel 16 Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene

Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering

wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te

nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil

voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie bij de Kamer van Koophandel c.q. de

versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met verkoper.

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de

uitleg daarvan.